Saturday, 29 October 2011

LATIHAN

1. Pigmen manakah yang tidak terdapat dalam kloroplast ...............
A. Karoten           C. Antochyan
B. Zantofil             D. Xantin


2. Manakah yang tidak mempengaruhi fotosintesis ...............
A. O2                   C. Sinar matahari
B. CO2                 D. Klorofil

3. Reaksi siklus Calvin pada fotosintesis berlangsung pada ...............
A. Grana               C. Klorofil
B. Stroma              D. Lapisan tilakoid

4. Untuk mengekstrak klorofil diperlukan bantuan ...............
A. Reagen             C. Alkohol
B. Lugol                D. Air panas

5. Peristiwa awal dari fotosisntesis adalah ...............
A. Fotolisis air            C. Fotoeksitasi dari klorofil dan terlepasnya elektro
B. Terlepasnya O2     D. Terbentuknya glukosa

6. Fotolisis air pada reaksi cahaya waktu fotosintesis menghasilkan ...............
A. Hanya ATP
B. O2 dan NADPH2
C. ATP dan NADPH2
D. O2 , NADPH2, dan ATP

7. Fungsi utama dari pigmen fotosintesis adalah ...............
A. Menyerap cahaya
B. Menyerap cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia
C. Membuat kadar O2
D. Mengubah Aldehid

8. fotosintesis O2 yang terbentuk berasal dari ...............
A. H2O              C. Klorofil
B. CO2              D. Air dan CO2

9. Ujian amilum untuk menguji hasil fotosintesis dilakukan terhadap daun tumbuhan hijau, kerana ...............
A. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil
B. Fotosintesis hanya terjadi pada daun
C. Pada daun terdapat stomata
D. Bahan baku sudah tersedia pada daun

10. Bakteria nitrat merupakan bakteria autotrof kerana dapat hidup ...............
A. Tanpa oksigen               C. Dari zat organik
B. Dari zat anorganik          D. Tanpa cahaya